OSOBNA ISKAZNICA CB RADIO-NET KLUBA "SLOGA"

Počeci CB radio kluba Sloga datiraju još od daleke 1981 godine kada je grupa entu­zijasta iz Radio kluba Varaždin formirala CB sekciju. Naime tih je godina naglo po­rasla zainteresiranost za CB band te je tako nastala sekcija CB-aša pri Radio klubu Va­raždin, koja je tokom nekoliko godina narasla do 200 članova. Zbog mnogobrojnog član­stva te organiziranih aktivnosti nastala je potreba da se sekcija pretvori u CB radio klub. Tako je 1987 godine sekcija izašla iz okvira Radio kluba Varaždin, održana je osni­vačka skupština te je formiran CB radio klub Sloga Varaždin sa impresivnim brojem članova.(oko 180).
U svojim programskim aktivnostima CB radio klub njeguje prvenstveno komunikacije putem radio valova na 27 Mhz. Uz to u klubu se kontinuirano radi na tehničkom obr­azovanju na polju radio komunikacija, organiziraju se klupska i međuklupska dru­ženja, kao i mnogobrojna natje­ca­nja (kontesti) na 27 Mhz, kako državna tako i među­državna. Međutim sredinom deve­de­setih go­dina dolazi do naglog razvoja tržišta komu­ni­kacija, pojavljuje se mnogo raznih i modernih uređaja za komuniciranje te je interes za CB ko­munikaciju naglo počeo opadati. Nastaje letargija koja je CB ko­mu­nikaciju potisnula na marginu a što je rezultiralo opadanjem članstva.
Dolaskom novoga rukovodstva 2002 godine započinje period značajnih promjena u radu CB kluba. Shvatili smo da je CB kao vid komunikacije prevladan, da to nije više ono što nas drži na okupu, te smo počeli razvijati i istraživati nove vidove ko­mu­nikacija, a to su digitalne komunikacije. Za tu svrhu doregistrirali smo klub u Net klub te smo sada CB-Radio-Net klub, pa se možemo baviti istraživanjem digitalnih ko­mu­nikacija putem računala. Prostor kluba počeli smo prilagođavati potrebama članstva te smo ga adaptirali i pretvorili u ugodnu sredinu za okupljanje. Zahvaljujući dona­cijama HZTK-e nabavili smo suvremenu informatičku i komunikacijsku opremu koja nam omogućuje razne vidove komunikacije putem računala. Članstvo se povećava i sve više se u klubu koristi klupska oprema za ispoljavanje kreativnih sposobnosti naših ljudi.

<Home
Dalje>